لباس شب  

 پیرهن شب ترک  

سایز ۳۸ و ۴۰ 

قیمت ۵۸۰۰۰ تومان